Categories

Tags

ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ຊາວກະສິກອນລາວ- ກໍລະນີບ້ານນາວຽງ, ເມືອງຮ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ


  • Author: ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ Lao Farmer Network
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-04-12 22:28:30
  • File Size: 166,709 Kb.
  • Downloads: 279

Detail