Categories

Tags

ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພິີ່ມທະວິຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄູ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ


  • Author: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  • Year: 2023
  • Submitted On: 2023-07-23 12:49:11
  • File Size: 796 Kb.
  • Downloads: 451

Detail