Categories

Tags

ການປັບປຸງຮູບແບບທຸລະກິດກະສິກຳເພື່ອຊຸກຍູູ້ການຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນລາຍໄດ້ຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຢູູ່ ສປປ ລາວ


  • Author: ສົມບັດ ແສງດາລາ, ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັ
  • Year: 2022
  • Submitted On: 2022-12-05 21:08:32
  • File Size: 1,045 Kb.
  • Downloads: 379

Detail