Categories

Tags

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດເເຫ່ງຊາດ “ໄວໜຸ່ມຜູ້ຂັບເຄືື່ອນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ”


  • Author: UNDP, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
  • Year: 2022
  • Submitted On: 2022-11-16 10:00:18
  • File Size: 2,980 Kb.
  • Downloads: 1,606

Detail

ໄວໜຸ່ມ, ພັດທະນາຍືນຍົງ