Categories

Tags

ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 ແລະ ທ່າອ່ຽງປີ 2022


  • Author: ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
  • Year: 2022
  • Submitted On: 2022-03-22 16:12:06
  • File Size: 876 Kb.
  • Downloads: 933

Detail

ເງິນເຟີ້, ເສດຖະກິດ