Categories

Tags

ນໍາສະເໜີຜົນການສຶກສາຫົວຂໍໍ້: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະເກີດເປັນໜີໍ້ສິນລົໍ້ນຕົວຂອງລູກຄ້າໃນ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ


  • Author: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະ
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2021-11-15 11:12:32
  • File Size: 951 Kb.
  • Downloads: 246

Detail

ໜີໍ້ສິນ, ການເງິນຈຸລະພາກ