Categories

Tags

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີປັບປຸງ ສູນ, ສະຖານີຕິດພັນກັບການ ຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລົງປະຈຳຢູ່ສູນ, ສະຖານີຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ


  • Author: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2021-10-14 21:22:50
  • File Size: 562 Kb.
  • Downloads: 144

Detail

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີປັບປຸງ ສູນ, ສະຖານີຕິດພັນກັບການ ຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລົງປະຈຳຢູ່ສູນ, ສະຖານີຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ