Categories

Tags

ສະພາບການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດຢູ່ສປປລາວ


  • Author: ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (CDE)
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-11-26 10:06:27
  • File Size: 28,518 Kb.
  • Downloads: 1,160

Detail

ເຊົ່າ, ດິນ, ສຳປະທານດິນ, ດິນລັດ