Categories

Tags

ບາງຫົວຂໍ້ທີ່ທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາແມ່ຍິງ ນັບແຕ່ມີການທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ ຮອບວຽນທີ່ 2(ປີ 2015)


  • Author: ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-06-16 14:27:49
  • File Size: 1,191 Kb.
  • Downloads: 498

Detail