Categories

Tags

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນບອ່ນເຮັດວຽກ (ສຶກສາກໍລະນີ ນະໂຍບາຍການຈ້າງງານໃນກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ)


  • Author: ອຈ.ປທ ສຸລິຍັນ ລຸນຈັນທາ, ອຈ.ປທ ທັດສະນະລອນ ສີສຸນົນ,
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2020-02-08 13:28:12
  • File Size: 1,459 Kb.
  • Downloads: 927

Detail