Categories

Tags

ຍຸດທະສາດເຂດຈຸດສຸມ ເພື່ອການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ


  • Author: ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2019-04-08 16:22:04
  • File Size: 239 Kb.
  • Downloads: 2,537

Detail

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຮັບຮອງເອົາຈຸດສຸມພັດທະນາທີື່ ເປັນບູລິມະສິດ ໄລຍະ 2016-2020, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ