Categories

Tags

ຄູ່ມືສຳລັບສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ ຂອງເມືອງ


  • Author: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
  • Year: 2013
  • Submitted On: 2019-04-08 15:26:45
  • File Size: 3,170 Kb.
  • Downloads: 2,355

Detail

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ລະບົບການວາງແຜນໃນ ສປປ ລາວ