Categories

Tags

ລະບົບກະສິກໍາຮ່ວມສໍາພັນກ່ຽວກັບ ກຸ່ມຜະລິດຜັກອິນຊີ ບ້ານໂນນແຕ້


  • Author: ຄໍາພູ ພັນທະບູນ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-07-05 14:41:15
  • File Size: 539 Kb.
  • Downloads: 577

Detail

ກຸ່ມຜັກອີນຊີ, ຕ່ອງໂສ້ລະບົບການຜະລິດ, ຕ່ອງໂສ້ການຕະຫຼາດ