Categories

Tags

ຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ກໍລະນີສຶກສາ: ກຸ່ມລ້ຽງໝູ ເປັນສິນຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


  • Author: ທ່ານ ເອກ,​ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-11-16 15:18:19
  • File Size: 5,697 Kb.
  • Downloads: 556

Detail