ເບິ່ງຫຼາຍສຸດ
ເບິ່ງຫຼ້າສຸດ
ສາດເຕີຍ​
(02-05-2016 22:10:21)
ເອົາເຂົ້າໃໝ່
Happy Laos​
(01-11-2012 03:42:12)
login ໜ້າ​ຫຼັກ​(home)

ລາຍຊື່ VDO: 334

1
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
ປະ​ເພດ​ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ​ເວ​ລາ​ຂະ​ໜາດ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຈຳ​ນວນ​ດຶງ​ເອົາ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆHappy Laos17:1449.79MB2021ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີດ້ານການອານຸລັກWhere have all the fish gone?9.1MB2675ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ວິທີການສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຂະຫຍາຍລະບົບການສົ່ງເສີມໃນປີ 200725 ນາທີ128MBLEAP3917ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆການຂາດແຄນທີ່ພັກອາໃສ6 ນາທີ27MBPADETC2208ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆການຂາດແຄນອາຫານ4 ນາທີ16MBPADETC1177ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ການຂີດຢາງເປັນອາຊີບ4 ນາທີ17MBPADETC1125ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນູ່ມການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່11 ນາທີ48MBPADETC1285ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນູ່ມການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຮູບເລຂາຄະນິດ18 ນາທີ69MBPADETC1027ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆການຄ້າມະນຸດ: ຄຳສັນຍາ5 ນາທີ40MBPADETC1313ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນູ່ມການຈັດສັນເກັບກຳຂໍ້ມູນ8 ນາທີ36MBPADETC955ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
1
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-