ປະເພດສາລະຄະດີ

ຊື່

ຜູ້​ຜະລິດ

ຂະຫນາ​ດ

ຄວາມ​ຍາວ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ

 MekongWatch/KNCF

65,161 KB

6 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ຫນໍ່ໄມ້ໄລ່

 MekongWatch/KNCF

59,957 KB10 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ແຂ້ຫນອງບົວ

 MekongWatch/KNCF

81,576 KB

8 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຝ້າຍຜູ້ໄທລະຫາ

 MekongWatch/KNCF

57,381 KB

5 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຈີ່ລໍ່ສະຫວັນ

 MekongWatch/KNCF

65,207 KB

10 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ລະດູປາ

 MekongWatch/KNCF

84,306 KB

14 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ປາສ້ອຍ

 MekongWatch/KNCF

89,383 KB

14 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ສະເຫນ່ຄອນຊວງ

 MekongWatch/KNCF

88,916 KB

14 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ດອນທໍລະທີ

 MekongWatch/KNCF

84,197 KB

20 ນາທີ

 ເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຜົນກະທົບຂອງການຈູດປ່າ

 MekongWatch/KNCF

81,655 KB

29 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປ່າເປັນຢາ

 MekongWatch/KNCF

74,095 KB

26 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ໂຕລາຍຂາຍດີ

 MekongWatch/KNCF

95,951 KB

15 ນາທີ

 ເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ສາຍກອງສະຫນອງຄຳ

 MekongWatch/KNCF

68,340 KB

24 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ແມງຄະນູນທອງ

 MekongWatch/KNCF

84,108 KB

19 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຄອນພະເພັງ

 MekongWatch/KNCF

64,420 KB

10 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ກ້ອຍກະປອມ

 MekongWatch/KNCF

79,590 KB

13 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປະໂຫຍດຝັ່ງເຊ

 MekongWatch/KNCF

78,389 KB

12 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ສາດເຕີຍ

 MekongWatch/KNCF

84,565 KB

24 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ເອົາປາຫລູມ

 MekongWatch/KNCF

63,017 KB

22 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ເອົາປາຢູ່ຫນອງ

​ MekongWatch/KNCF

59,957 KB

11 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ກຸ້ງຫນອງລົມ

 MekongWatch/KNCF

64,794 KB

22 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ເຂົ້າຊອຍເມືອງສິງ

 MekongWatch/KNCF72,957 KB12 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປຸຍຊີວະພາບ

 MekongWatch/KNCF85,206 KB30 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປາແດກປາກເຊ

 MekongWatch/KNCF

87,530 KB8 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປັ້ນດິນໃຫ້ເປັນເງິນ

 MekongWatch/KNCF

81,230 KB28 ນາທີ

 ເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ສັດປ່າທີ່ຫນ້າສົງສານ

 MekongWatch/KNCF

88,567 KB31 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຄົນກັບເຊ

 MekongWatch/KNCF

78,643 KB7 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປາຝາດອນແດງ

 MekongWatch/KNCF

80,370 KB7 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ບູນບັ້ງໄຟ

 MekongWatch/KNCF

74,238 KB12 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຢາງພາລາ

 MekongWatch/KNCF

90,794 KB15 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ບໍ່ເກືອບໍ່ຄຳ

 MekongWatch/KNCF

95,572 KB22 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຜ້າໄຫມໃຊບົວທອງ

 MekongWatch/KNCF

85,840 KB30 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ປານ້ອຍທີ່ຍ່ງໃຫຍ່

 MekongWatch/KNCF

78,836 KB7 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ປາສົ້ມອັດຕະປື

 MekongWatch/KNCF

78,312 KB7 ນາທີ

 

ຊື່

ຜູ້​ຜະລິດ

ຂະຫນາ​ດ

ຄວາມ​ຍາວ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ຫນອງນ້ຳທວຍຄູນ MekongWatch/KNCF68,820 KB

11 ນາທີ

 ເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ກະລຳ່ປີຫວານຊຽງຂວາງ MekongWatch/KNCF78,161 KB12 ນາທີ
 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ສານຜິດກັບຊີວິດ MekongWatch/KNCF

74,319 KB

11 ນາທີ

 ເບິ່ງບ້ານເຮົາ:ສຽງສະອຶ້ນຈາກຕົ້ນຫມາກຈອງ

MekongWatch/KNCF

86,026 KB

30 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ລາຊີນິດວງດອກMekongWatch/KNCF

91,016 KB

32 ນາທີ

 ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຂູມຊັບໃນປ່າ

MekongWatch/KNCF

79,089 KB

28 ນາທີ

  ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ໄກ່ຕໍ່MekongWatch/KNCF

72,167 KB

23 ນາທີ
 ອານາຄົດຂອງປ່າໄມ້ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ

71,092 KB

25 ນາທີ

 ປ່າຄືຊີວິດ

ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ

72,486 KB

17 ນາທີ

 ພູມປັນຍາໄທສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 70,609 KB

25 ນາທີ

 ຢາພື້ນເມືອງ ພາກທີ1
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 68,075 KB

25 ນາທີ

 ຢາພື້ນເມືອງພາກທີ 2
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ

70,587 KB

27 ນາທີ

ຜັກເຄມີສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ60,921 KB10 ນາທີ
ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ61,824 KB11 ນາທີ
 ແມ່ຂອງແດນສຸຂາວະດີ ຊີວິດຄົນຫາປາ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ42,482 KB13 ນາທີ
 ຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ເປັນຕາຖຶ້ມ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ99,212 KB 33 ນາທີ
    
ວຽກຂອງນັກພັດທະນາສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ88,442 KB25 ນາທີ
ລາຍການເບິ່ງບ້ານເຮົາ: ຍາກແຕ່ດີ MekongWatch/KNCF70,564 KB16 ນາທີ
 ນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດພາກທີ 1
MRC92,139 KB 
 ນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດພາກທີ 2MRC59,510 KB 
ບົດຮຽນຂອງການພັດທະນາUNICEF65,116 KB 
ຜົນກະທົບຂອງລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກໃນລາວMCC70,307 KB55 ນາທີ
 ບົດຮຽນຂອງການພັດທະນາUNICEF
65,116 KB 
 ການທ່ອງທ່ຽວ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 70.656 KB 6 ນາທີ
 ການເດີນທາງສູ່ທະເລຊາຍ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 53.679 KB 5 ນາທີ
 ທ່ອງທ່ຽວເມືອງແທມໂປບາຕາ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 47.101 KB 4 ນາທີ
 ກຳແພງເມືອງຈີນ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 68.320 KB 6 ນາທີ
 ຂ້າລ້າງເຜົາພັນສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 67.016 KB 6 ນາທີ
 ຂາດແຄນອາຫານສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 46.843KB 5 ນາທີ
 ຂາດແຄນທີ່ພັກອາໃສສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 77.743 KB 6.30 ນາທີ
 ພະຍາດມາເລເລຍສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 66.617 KB 5.30 ນາທີ
 ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄົນເດນມາກ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 51.398 KB 5 ນາທີ
 ເສດຖະກິດຂອງເມືອງອີທາກາ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 77.164 KB 6.30 ນາທີ
 ການນຳໃຊ້ເງິນທາລອກສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 52.633 KB

 5 ນາທີ

 ການເດີນທາງໄປທີ່ເຮັດວຽກ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ  64.102 KB
5.20 ນາທີ
ບັນຫາເສດຖະກິດຂອງໂປແລນ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ63.555 KB
5.20 ນາທີ
ການອາໃສຢູ່ຕາມແຄມຖະໜົນ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ86.673 KB
8 ນາທີ
ງານຕະຫຼາດນັດ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ74.305 KB
6.20  ນາທີ
ອຸດສາຫະກຳເມືອງກາຊາແລງ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ64.656 KB
5.30 ນາທີ
ການທຳປະມົງທາງທະເລ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ73.594 KB
6.20 ນາທີ
ການປັບປຸງວິຖີຊີວິດໃນເອເຊຍ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ41.226 KB
5 ນາທີ
 ທ່ອງທ່ຽວດ້ອຍເພສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 50.711 KB 5 ນາທີ
 ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸເຮີຮິເຄນສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 49.226 KB5 ນາທີ
ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ຈໍເດນ
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ45.179 KB
4 ນາທີ
 ຊ້າງກຳພ້າໃນທະວິບແອບຟຣິກກາສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 78.623 KB 25 ນາທີ
 ດອກໄມ້ໃນມ່ານໝອກ ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 75.079 KB 25 ນາທີ
 ການຫຼຸດລົງຂອງລີງໃນປ່າທຳມະຊາດ   ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 84.892 KB 25 ນາທີ
 ຝຸງນົກແກ້ວໃນປະເທດຍີປຸ່ນ   ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 91.663 KB 25 ນາທີ
 ການອຳພາງຕົວຂອງແມງໄມ້   ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 77.101 KB 25 ນາທີ
 ແມງກະເບື້ອຍັກສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ
 89.095 KB 25 ນາທີ
 ການອົບພະຍົກຂອງນົກຂຽນ   ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 77.601 KB 25 ນາທີ
 ດິນແດນທີ່ຄົນພົບໃໝ່   ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 91.288 KB 25 ນາທີ
 ແມ່ນ້ຳກູໂຣສິໂອ   ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ 86.063 KB 25 ນາທີ
    
    
    
    
    
    
 

ຜູ້ເຂົ້າຊົມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1.6.2009

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້182
mod_vvisit_counterມື້ວານ1974
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້3915

IP ຂອງທ່ານ 54.167.59.133
Bed Models Drinking Tips Bath Decoration create sitemap curtain models dressing rooms facebook timeline remover Free Article Directory multi ping new rings