Categories

Tags

ຄວາມຮູູ້ເບື້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຂໍັ້ມູນອັນຈໍາເປັນ (ແບບຈໍາລອງສະພາບພູມອາກາດ) ເພື່ອນໍາໃຊູ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ


  • Author: ວິລະກອນ
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2021-06-05 11:16:10
  • File Size: 1,179 Kb.
  • Downloads: 1,116

Detail

ການປ່ຽນແປງ, ດິນຟ້າອາກາດ