Categories

Tags

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດໃນ ສປປລາວ: ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ


  • Author: ໂສພາວັນ ຣາດຊະພົງ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-02-23 10:23:05
  • File Size: 1,931 Kb.
  • Downloads: 2,517

Detail

ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍາ, ການນຳໃຊ້, ສຸຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ